ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen Sveriges Ansvarsfulla Ledarskap (SAL) i Landskrona

Stiftelsens ändamål är att genom ett stipendium uppmärksamma ledare av organisationer eller företag som arbetar ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart för miljön.

Stipendium som delas ut skall komma den organisation eller det företag vari ledaren är verksam till del.   

Stipendium får ej utdelas till ledare av organisationer eller företag som är helt finansierade av skattemedel eller där genomförandet hotas av bristande resurser eller till organisation/företag som ställt in betalningarna eller eljest kan antas ha kommit eller komma på obestånd.

Stiftelsen skall årligen, efter ansökan till Stiftelsen, tillkännage mottagare av stipendium motsvarande ett belopp som Styrelsen vid varje tillfälle finner skäligt med hänsyn tagen till Stiftelsens vid detta tillfälle ekonomiska situation.

Se Upprop